Statut

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Statut

 

 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

 

 

im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej


ROZDZIAŁ I   WSTĘP

Wiadomości wstępne

 

§ 1

 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Słowackiego 4, prowadzony jest przez Radę Powiatu Kłodzkiego

2. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzą następujące typy szkół:

a)   technikum o 4-letnim cyklu kształcenia,

b)  zasadnicza szkoła zawodowa o 2 lub 3-letnim cyklu kształcenia.

3. Dla wszystkich typów szkół tworzy się jedną (wspólną) Radę Pedagogiczną, Radę Szkoły

i Radę Rodziców.

4. Szkoła dokonuje naboru do w/w szkół według zawodów i profili wynikających z potrzeb regionu po uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy i Starostwem Powiatowym.

5. Szkoła może w każdym roku szkolnym wprowadzać nowe kierunki kształcenia w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

6. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w budynku przy ul. Słowackiego 4.

7. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną.

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 2

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz kwalifikacji zawodowych:

-  robotnika wykwalifikowanego,

-  technika,

b)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku    kształcenia,

c)  kształtuje postawy przedsiębiorcze uczniów wspomagające aktywność zawodową,

d)  kształtuje środowisko wychowawcze uczniów zgodnie z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  i Szkolnym Programem Profilaktyki;

-     w Programie Wychowawczym uwzględniono kierunki oddziaływań, które umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia: kształtowanie pozytywnych postaw, rozwój intelektualny, rozwój emocjonalny, rozwój społeczny, rozwój zdrowotny, działalność opiekuńczą, współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym, doskonalenie umiejętności wychowawczych kadry,

-     Szkolny Program Profilaktyki obejmuje działania w zakresie adaptacji ucznia  w warunkach szkolnych, promocję zdrowia, profilaktykę uzależnień, planowanie kariery zawodowej i społecznej,

-    uczniowie i rodzice są zaznajamiani z Programem Wychowawczym i Programem

Profilaktyki.

e)      sprawuje indywidualną opiekę pedagogiczno-psychologiczną, współpracując  z  odpowiednimi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 3

 

1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy poprzez:

a)      umożliwienie uczniom i nauczycielom, we wszystkich dopuszczalnych prawnie formach,  podtrzymywania poczucia tożsamości: narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

b)     udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

c)      indywidualną opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,

d)     umożliwienie rozwijania zainteresowań poprzez udział w konkursach i olimpiadach, kołach zainteresowań, organizacjach szkolnych, działalności turystyczno-krajoznawczej, wymianie międzynarodowej i innych,

e)      określenie zasad wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (rozdział VII),

f)      programy własne.

 

Bezpieczeństwo uczniów

 

§ 4

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych,  nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele lub za zgodą Dyrektora Szkoły inne osoby zgodnie z planami tych zajęć.

2. W trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel lub inna upoważniona przez Dyrektora Szkoły osoba.

3. Dyżury nauczycielskie pełnione są na wszystkich kondygnacjach.

4. Na  terenie szkoły prowadzony jest monitoring wizyjny.

5. W szkole powołany został szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa, którego zadaniem jest integracja działań wszystkich podmiotów szkolnych oraz współpraca ze środowiskiem w zakresie  bezpieczeństwa.

6. Działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa przebiegają zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami interwencyjnymi.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i opieka socjalna

 

§ 5

1. Formy opieki indywidualnej dostosowane są do potrzeb poszczególnych uczniów i świadczone w miarę możliwości szkoły; dotyczą one w szczególności:

a)      objęcia opieką uczniów rozpoczynających naukę w szkole,

b)     wyłonienia uczniów wymagających pomocy,

c)      zapewnienia opieki psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa w rozwiązywaniu problemów uczniów,

d)     zapewniania pomocy materialnej w miarę posiadanych środków:

-          budżetowych,

-          z funduszu Rady Szkoły,

-          innych,

e)      ułatwiania wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

f)      objęcia szczególną opieką uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami.

2. Organizuje się różne formy zajęć grupowych dla uczniów i rodziców.

3. Realizację form ujętych w pkt. 1 i 2 zapewnia współpraca ucznia i rodzica  z wychowawcą, pedagogiem, szkolnym doradcą zawodowym, dyrekcją, pielęgniarką szkolną.

 

Organy szkoły i ich kompetencje

 

§ 6

 

1. Organami szkoły są:

a)      Dyrektor,

b)     Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

c)      Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

d)     Rada Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

e)      Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

Sytuacje konfliktowe rozstrzygane są w wyniku negocjacji z poszanowaniem stanowisk stron konfliktu. Organy szkoły zobowiązane są do wymiany informacji o podejmowanych decyzjach.

 

Dyrektor

 

2. Dyrektor Szkoły:

a)      kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b)     sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Rady Szkoły podjęte w ramach ich kompetencji ,

e)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

f)      współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

g)     skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po  zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,

h)     w przypadku, gdy uchwała jest niezgodna z prawem, dyrektor wstrzymuje jej  wykonanie i przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,

i)       informuje Samorząd Uczniowski o udzielonych uczniom karach ostrzeżenia przed skreśleniem z listy uczniów, skreśleniu z listy uczniów.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  w sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym  pracownikom szkoły, po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów,

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Szkoły  w sprawach odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4. W przypadku nagród dyrektora dyrektor może zasięgnąć opinii działających w szkole związków zawodowych.

5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą  Pedagogiczną, Radą Rodziców,  Radą Szkoły, Samorządem Uczniowskim i działającymi w szkole związkami zawodowymi.

 

 

Rada Pedagogiczna

 

6. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań  dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Cele i zadania Rady Pedagogicznej są  zawarte w regulaminie Rady Pedagogicznej (rozdział VI).

 

Rada Rodziców

 

7. Rada Rodziców jest organem przedstawicielskim rodziców . Cele i zadania Rady Rodziców zawarte są w Regulaminie Rady Rodziców (rozdział IV).

 

Rada Szkoły

 

8. Rada Szkoły jest samorządnym przedstawicielstwem nauczycieli, rodziców i uczniów  i stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnętrznych w ramach szkoły. Cele i zadania Rady Szkoły zawarte są w Regulaminie Rady Szkoły (rozdział  V).

Samorząd  Uczniowski

 

9. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych działa Samorząd Uczniowski.

a)      samorządy uczniowskie tworzą przedstawiciele każdego oddziału,

b)     cele i zadania Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego (rozdział III).

 

Wicedyrektor

 

§ 7

 

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych tworzy się jedno stanowisko wicedyrektora,  który pracuje według zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora Szkoły.

 

Współpraca z rodzicami

 

§ 8

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Współpraca ta zapewnia prawo do:

a)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

b)     znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  oraz przeprowadzania egzaminów,

c)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich  dzieci,

d)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  w nauce i przyczyn trudności,

e)      wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na  temat pracy szkoły.

3. Spotkania wychowawców z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusje  na tematy wychowawcze organizowane są nie rzadziej niż raz w semestrze.

4. Organizowane są konsultacje dla rodziców - wg ustalonego kalendarza.

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

Zasady ogólne

 

§ 9

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw  świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji  roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Termin zakończenia semestru pierwszego  określany jest co roku na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

§10

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania , o których mowa w przepisach w sprawie ramowych  planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący  szkołę, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor Szkoły, 
z uwzględnieniem, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

Oddziały

 

§ 11

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich  przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu  programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący, nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w każdym oddziale byłaby niższa niż liczba ustalona przez organ prowadzący. Za zgodą organu prowadzącego mogą  być tworzone oddziały liczące odpowiednio mniej niż 20 uczniów oraz mniej niż 30.

3. Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w szczególności zajęcia fakultatywne, praktyczna nauka zawodu, przygotowanie do pracy zawodowej, nauczanie języków obcych, wychowania fizycznego, elementów informatyki, oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe  mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych. Liczebność tych grup nie powinna być mniejsza niż 12 uczniów. Ze względów bezpieczeństwa, szczególnie na zajęciach praktycznych liczebność może być niższa.

4. W technikum :

a)      zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla technikum, są organizowane w oddziałach  z zastrzeżeniem pkt. 2,

b)     nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych,  z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów,

c)      zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw  programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub grupach oddziałowych,

d)     w uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, u pracodawców, oraz przez pracowników  tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką,

e)      uczniowie technikum odbywają praktykę zawodową w podmiotach na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową wg programu nauczania i ustalonego harmonogramu praktyk,

f)      organizację praktycznej nauki zawodu regulują odrębne przepisy,

g)     ocenę z praktyki zawodowej ustala opiekun (instruktor) zgodnie z  Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (rozdział VII),

h)     podmiot przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne odnotowuje frekwencję uczniów i przekazuje wychowawcy klasy raz w miesiącu,

i)       uczniowie zobowiązani są do prowadzenia dzienniczków praktyk zawodowych

5. W zasadniczej szkole zawodowej:

a)      zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły zasadniczej, są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem pkt. 2,

b)     nauczanie języków obcych może być organizowane z zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów,

c)      zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw  programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych,

d)     w uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia  praktycznego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez  pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną  jednostką,

e)      szkoła dokształca teoretycznie młodocianych pracowników w zakresie kształcenia zawodowego oraz kieruje młodocianych na turnusy dokształcające z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych,

f)      nieobecność młodocianych na zajęciach teoretycznych usprawiedliwiana jest na podstawie druku L-4 przedstawianego wychowawcy; wykaz nieobecności nieusprawiedliwionych wychowawca przekazuje pracodawcy,

g)   pracodawca i wychowawca współpracują w zakresie kontroli frekwencji i ocen.

 

 

Organizacja zajęć

 

§ 12

 

1. W szkole funkcjonują pracownie informatyczne oraz klasopracownie do przedmiotów zawodowych   i  ogólnokształcących.

 

§ 13

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a zajęcia praktyczne 55 minut. Rada Pedagogiczna,  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Szkoły, może ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej, nie dłuższy jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 10 pkt.3.

 

§ 14

1. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 25 uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami.

2. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego przebywają wraz z nauczycielem w-f z wyjątkiem pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej, z których są zwolnieni na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. W szczególnych przypadkach na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia za zgodą dyrektora szkoły uczeń może przebywać pod opieką innego nauczyciela.

3. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, biorą udział w zajęciach zorganizowanych przez szkołę z wyjątkiem pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej, z których są zwolnieni na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Podział na grupy w nauczaniu przedmiotów stosuje się tylko wówczas, gdy wymaga tego specyfika danego przedmiotu lub przepisy BHP (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

§ 15

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących przyszłych nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego  zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.

 

Biblioteka

 

§ 16

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,   zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,  popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości  wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3. Biblioteka szkolna umożliwia:

a)      udostępnienie książek i innych źródeł informacji,

b)     tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

c)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

d)     organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

4. Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć  lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Organizację pracy biblioteki szkolnej określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą  Rodziców i Radą Szkoły.

 

 

 

 

 

Świetlica i inne pomieszczenia

 

§ 17

 

1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zapewniająca młodzieży, szczególnie  dojeżdżającej opiekę przed zajęciami lekcyjnymi, w trakcie zajęć i po nich.

 

§ 18

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia odpowiednie pomieszczenia oraz  w miarę możliwości:

a)      pomieszczenie dla działalności samorządu uczniowskiego, i innych organizacji uczniowskich,

b)     gabinet opieki medycznej,

c)      gabinet pedagoga szkolnego,

d)     gabinet szkolnego doradcy zawodowego,

e)      archiwum,

f)      pomieszczenie radiowęzła,

g)     pomieszczenie organizacji związkowej,

h)     pomieszczenie do usług kserokopiarskich,

i)       pomieszczenie świetlicy szkolnej.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 19

 

1. W szkole zatrudnia się:

a)      nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów  zawodowych,

b)     nauczycieli zawodu,

c)      pracowników obsługi,

d)     pedagoga szkolnego,

e)      szkolnego doradcę zawodowego

f)      nauczycieli bibliotekarzy,

g)     nauczycieli  świetlicy,

h)     pracowników służb finansowych,

i)       pracowników administracyjnych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa  w ust. 1, oraz zakres ich zadań określają odrębne przepisy.

3. Zasady zatrudniania pozostałych pracowników szkoły oraz zakres ich zadań określa Dyrektor Szkoły.

 

Nauczyciele

 

§ 20

1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów przy zapewnieniu odpowiednich warunków pracy i bezpieczeństwa.

2. Do zadań nauczycieli w szczególności należą:

a)      prawidłowa organizacja i przebieg procesu dydaktycznego,

b)     dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów oraz rozwijanie ich zdolności  i zainteresowań,

c)      rozpoznanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych,

d)     dokonywanie systematycznej kontroli wiedzy i umiejętności uczniów.

e)      doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy  merytorycznej,

f)      dbałość o wyposażenie techno-dydaktyczne i sprzęt szkolny,

g)     optymalne wykorzystywanie dostępnego wyposażenia techno-dydaktycznego,

3. Każdemu początkującemu nauczycielowi pomaga przydzielony nauczyciel-opiekun  uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

4.  Nauczycielowi odbywającemu staż na nauczyciela kontraktowego i mianowanego, Dyrektor Szkoły wyznacza opiekuna stażu, którym może być nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

§ 21

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych  tworzą  zespół przedmiotowy.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora Szkoły, przewodniczący zespołu.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a)      wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami,

b)     korelację międzyprzedmiotową,

c)      opiniowanie wyboru programu nauczania,

d)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

e)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

f)    opiniowanie przygotowanych w szkole własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania

g)     koordynowanie opracowywania kryteriów oceniania uczniów,

h)     opracowywanie i opiniowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego.

 

§ 22

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem  jest  w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego.

2. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne  zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora .

 

Wychowawcy

 

§ 23

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli.  W uzasadnionej sytuacji może powierzyć dwa oddziały.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby  nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku  uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest w szczególności :

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

d)     promowanie postaw twórczych i ich rozwijanie,

e)      otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

f)      opracowanie planu działalności wychowawczej zgodnie z Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki i innymi wytycznymi,

g)     ustalenie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji  wychowawcy,

h)     planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami ich rodzicami:

-  działalności turystyczno-krajoznawczej,

-   imprez okolicznościowych,

-  kontaktów z innymi klasami oraz szkołami w kraju i za granicą,

i)       wspieranie działalności samorządowej w klasie.

5. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze wobec ogółu uczniów.

6. Wychowawca współpracuje z rodzicami w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)     rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych,

c)      osiągnięcia przez uczniów wyników na górnej granicy ich możliwości,

d)     aktywizacji życia klasy i szkoły.

7. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami w rozpoznawaniu problemów uczniów.

8. Wychowawca współpracuje ze szkolnym doradcą zawodowym w celu przygotowania ucznia do podejmowania świadomych decyzji zawodowych.

9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i  metodycznej   ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

10. Początkującym nauczycielom-wychowawcom pomagają nauczyciele-opiekunowie.

11. Nauczyciel - wychowawca w porozumieniu z uczącymi, pedagogiem szkolnym ( za potwierdzeniem dyrekcji szkoły) wydaje opinię o uczniu na prośbę rodzica ( opiekuna )

12. Do obowiązków wychowawcy należy zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym ZSP, Szkolnym Programem Profilaktyki i innymi obowiązującymi w szkole aktami prawnymi.

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

Zasady rekrutacji

 

§ 24

 

1. Rekrutacja do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (rozdział  II).

2. Uczeń ma prawo powtarzać klasę, jeśli złoży wcześniej pisemną deklarację ujawniającą taki zamiar i przedłoży ją Dyrektorowi Szkoły w określonym terminie (w przypadku klas pierwszych - uczeń może powtórzyć klasę tylko w oddziałach, w których są wolne miejsca).

3. Uczeń skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Szkoły nie może być ponownie  przyjęty do szkoły.

4. W szczególnych przypadkach (w tym aresztowanie tymczasowe, długotrwałe leczenie) za zgodą Dyrektora Szkoły:

a)      uczeń może uczęszczać po rocznej przerwie a wyjątkowo po dłuższej do klasy,  do której otrzymał promocję,

b)     na wniosek wychowawcy klasy frekwencji ucznia nie uwzględnia się w statystyce klasy.

 

 

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 25

 

1. Uczeń ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,  ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i ochronę  poszanowania godności,

c)      poinformowania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminach sprawdzianów; ilość sprawdzianów w tygodniu nie powinna być większa niż 3, a w jednym dniu, nie większa niż 1. W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z uczniami dopuszczalne są odstępstwa od tej zasady,

d)     zapoznania z oceną nie później niż 3 tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu,

e)      doradztwa w przypadku trudności w nauce,

f)      korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

g)     korzystania z pomieszczeń szkolnych, wyposażenia techno-dydaktycznego oraz  księgozbioru biblioteki podczas zajęć organizowanych przez szkołę,

h)     uczestniczenia w życiu szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole.

2. W przypadku naruszenia praw ucznia :

a)      uczeń lub jego rodzic (opiekun) ma prawo powiadomić wychowawcę, pedagoga  szkolnego lub Samorząd Uczniowski, którzy podejmują działania zmierzające do rozwiązania problemu,

b)     uczeń lub jego rodzic (opiekun) ma prawo złożyć skargę do Dyrektora Szkoły,

c)      w razie niesatysfakcjonującego ucznia lub rodzica (opiekuna) sposobu odpowiedzi na skargę ma on prawo odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

3. Uczeń ma obowiązek :

a)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

b)     usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych i praktycznej nauki zawodu w ciągu siedmiu dni od ostatniej nieobecności, w formie:

-          zwolnienia lekarskiego,

-          osobistego  lub telefonicznego kontaktu opiekuna z wychowawcą,

-          pisemnego usprawiedliwienia, które opiekun ma obowiązek potwierdzić na zebraniu z wychowawcą;

w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do poinformowania wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności; powyższe zapisy dotyczą również uczniów pełnoletnich,

c)      dbania o schludny i przyzwoity wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

d)     właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,

e)      posiadania podręczników i innego wyposażenia podstawowego wymaganego przez nauczyciela uczącego, w tym stroju sportowego,

f)      posiadanie stroju galowego lub innego stroju odświętnego podczas uroczystości szkolnych,

g)     przestrzegania zasad kultury, poszanowania godności drugiej osoby,

h)     dbania o dobre imię szkoły,

i)       dbania o mienie szkoły.

4. Uczeń nie może korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na lekcji, za wyjątkiem:

-    na zajęciach tylko wtedy, gdy wymaga tego realizacja programu nauczania po uzyskaniu zgody nauczyciela,

-  w świetlicy, bibliotece po uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela.

W przypadku łamania przez ucznia zakazu używania telefonów lub innych urządzeń elektronicznych nauczyciel ma prawo odebrać takie urządzenie; następnie  przekazuje je Dyrektorowi Szkoły do depozytu.

 

 

NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW

 

§ 26

 

Nagrody

 

1. Uczniowi lub słuchaczowi za wysokie wyniki w nauce, wzorową frekwencję, wybitne osiągnięcia w  konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych oraz kreowanie dobrego wizerunku klasy lub  szkoły mogą być przyznawane nagrody:

a)      pochwała na forum klasy lub szkoły,

b)     nagroda rzeczowa,

c)      stypendium.

 

Kary

 

2. Za nieprzestrzeganie Statutu szkoły uczeń może otrzymać jedną  z następujących kar:

a)      nagana wychowawcy,

b)     nagana Dyrektora Szkoły,

c)      ostrzeżenie przed skreśleniem z listy uczniów,

d)     skreślenie z listy uczniów.

3. O karze wymienionej w pkt..2 p.pkt.a) decyduje wychowawca klasy.

4. Decyzję o udzieleniu kar jak w pkt..2 p.pkt. b) i c) podejmuje Zespół Wychowawczy  zgodnie z Regulaminem Zespołu Wychowawczego ( rozdział VIII ).

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Szkoły
do

skreślenia ucznia z listy uczniów w następujących przypadkach:

a)      aktów wandalizmu,

b)     pobicia i innych form przemocy wobec innych,

c)      nagminnego opuszczania bez usprawiedliwienia zajęć (powyżej 120 godzin),

d)     otrzymania wyroku skazującego,

e)      handlu narkotykami,

f)      demoralizującego wpływu na społeczność szkolną,

g)     kradzieży.

6. Wychowawca ma obowiązek udzielenia następujących kar, gdy uczeń opuszcza zajęcia   lekcyjne bez usprawiedliwienia :

a)      nagany wychowawcy - po 15 godzinach opuszczonych bez usprawiedliwienia,

b)     po udzielonej karze nagany wychowawcy, zobowiązuje się wychowawcę klasy do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie kary „nagany dyrektora” - po 30 godzinach opuszczonych bez usprawiedliwienia,

c)      po udzielonej karze nagany dyrektora,  zobowiązuje się wychowawcę klasy do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie kary „ostrzeżenie przed skreśleniem z listy uczniów” - po 60 godzinach opuszczonych bez usprawiedliwienia,

d)     po udzielonej karze ostrzeżenia przed skreśleniem z listy uczniów, zobowiązuje się wychowawcę klasy do wystąpienia z wnioskiem o „ skreślenie z listy uczniów” - po 120 godzinach opuszczonych bez usprawiedliwienia.

7. Wychowawca może wystąpić o udzielenie kary w przypadku mniejszej niż w pkt.6 liczby godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia.

8. Jeżeli po udzielonej karze ostrzeżenia przed skreśleniem z listy uczniów uczeń w dalszym ciągu opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia lub jego zachowanie nie uległo poprawie, zobowiązuje się wychowawcę klasy do zorganizowania spotkania z rodzicami/opiekunami ucznia w obecności pedagoga szkolnego i przedstawiciela dyrekcji.

9. Od udzielonej kary uczeń ma prawo odwołania się:

a)      od nagany i ostrzeżenia przed skreśleniem z listy uczniów do Dyrektora w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji o karze,

b)     od skreślenia z listy uczniów do Kuratorium Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

10. Karę (z wyjątkiem skreślenia z listy uczniów) uważa się za niebyłą po upływie
12 miesięcy nienagannego zachowania.

11. Rada Pedagogiczna lub Zespół Wychowawczy, biorąc pod uwagę nienaganne  zachowanie ucznia po ukaraniu, może w terminie wcześniejszym z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego lub rodziców - uznać karę  za niebyłą.

12. Do szkoły nie może być ponownie przyjęty uczeń, który:

a)      został dyscyplinarnie skreślony z listy uczniów,

b)     sam lub na prośbę rodziców/opiekunów zrezygnował z dalszej nauki w szkole ze względu na grożącą mu karę skreślenia z listy uczniów.

13. Szkoła prowadzi rejestr kar i nagród.

14. Szkoła informuje uczniów, rodziców, prawnych opiekunów o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary w formie ustnej lub pisemnej (w przypadku nagany Dyrektora Szkoły, ostrzeżenia przed skreśleniem z listy uczniów i skreślenia z listy uczniów).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych używa się odrębnych pieczęci  urzędowych dla poszczególnych typów szkół:

a)      technikum – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.prof. Sylwestra Kaliskiego/ Technikum/ul.Słowackiego 4/57-500 Bystrzyca Kłodzka,

b)      zasadnicza szkoła zawodowa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.prof. Sylwestra Kaliskiego/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa/ul.Słowackiego 4/57-500 Bystrzyca Kłodzka.

2. Stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych mają u góry nazwę zespołu a u dołu nazwę i adres szkoły.

 

§ 28

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny  opisany w rozdziale IX.


§ 29

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 30

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych udostępnia odpłatnie w miarę możliwości, pomieszczenia i sprzęt szkolny dla działalności gospodarczej. Zasady udostępniania  oraz stawki za wynajmowanie ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Powiatu (Zarządem).

 

ROZDZIAŁ II     WENĄTRZSZKOLNY REGULAMIN W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYJMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZECHODZENIA Z JEDNYCH TYPÓW SZKÓŁ DO INNYCH

Warunki przyjmowania do ZSP

 

§ 31

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej i technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Kandydaci ubiegający się o dostosowanie wymagań edukacyjnych i przyjęcie do danego typu szkoły z uwzględnieniem stanu zdrowia, powinni posiadać orzeczenie lub opinię wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, stosowne zaświadczenie poradni specjalistycznej na podstawie odrębnych przepisów lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

§ 32

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych:

zasadniczej szkoły zawodowej i  technikum decydują kryteria określone w RegulaminieRekrutacji na dany rok szkolny.

2. Dyrektor Szkoły nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w pkt. 1.

3. Kandydat, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie późniejszym, po posiedzeniu szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej może być przyjęty do szkoły jedynie do klasy, w której są wolne miejsca. Zasadę tę stosuje się również gdy kandydat nie złożył pełnej dokumentacji w terminie.

4. Do kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, stosuje się odpowiednio § 39 pkt. 1 p.pkt b.

 

§ 33

1. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa .

 

§ 34

1. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placowkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

 

§ 35

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno kwalifikacyjna, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

2. Dyrektor Szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

§ 36

 

1. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy w szczególności:

a)      podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w Regulaminie Rekrutacji,

b)   ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,

c)   sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego .

 

Zasady przyjęć ze szkół innego typu

 

§ 37

 

1. Do klasy programowo wyższej w szkole ponadgimnazjalnej  przyjmuje się ucznia
na podstawie:

a)      świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu lub zbliżonego oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b)     pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach; dotyczy to przyjmowania:

-          do szkoły ponadgimnazjalnej - ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą,

-          do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego -ucznia zmieniającego typ szkoły albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym,

-          do szkoły ponadgimnazjalnej - ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej;

c)      świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego.

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

§ 38

1. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego

 

§ 39

1. Dyrektor Szkoły :

a)      decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły,

b)     decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej  w przypadku gdy:

-          uczeń powraca z zagranicy,

-          liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

2. W przypadku nie wymienionych w ust. 1 Dyrektor Szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych .

3. Dyrektor Szkoły ponadto:

a)      przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły  wyznacza termin dodatkowej rekrutacji,

b)     przedłuża termin składania dokumentów do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła;

c)      wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w rozdziale VII zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole,
o którym mowa w § 33.

ROZDZIAŁ III   REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Uwagi ogólne

 

§ 40

 

1. W  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych działa Samorząd Uczniowski, który jest samorządnym organem szkoły, reprezentującym wszystkich uczniów.

2. Samorząd tworzą przedstawiciele każdego oddziału danej szkoły.

3. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustalonej na zebraniu.

4. Kadencja Samorządu Uczniowskiego, trwa przez okres 2 lat, począwszy od 1 października.

5. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się co 2 lata w terminie od 1-30 września.

6. Procedura wyborcza:

a)      do Samorządu Uczniowskiego wszyscy uczniowie danej klasy wybierają w głosowaniu tajnym swoich przedstawicieli (liczbę przedstawicieli ustalają przed wyborami przewodniczący klas),

b)     wybrani przedstawiciele klas wybierają przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i pozostałych funkcyjnych członków Samorządu (zastępcę przewodniczącego, sekretarza, protokolanta),

c)      klasy pierwsze, do czasu nowych wyborów, uczestniczą w pracach Samorządu przez wybranych przez siebie przedstawicieli.

7. Członkowie  Samorządu Uczniowskiego informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdania na godzinach z wychowawcą.

8. Samorząd Uczniowski opracowuje plan działalności, z którym zapoznaje uczniów i organy szkoły.

9. Członkowie Samorządu współpracują z wychowawcami i dyrekcją szkoły, uzgadniają
z nimi plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

10. Rada Samorządu Uczniowskiego współdziała z innymi organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami działającymi na terenie szkoły.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 

§ 41

1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

a)      organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Regulaminie Szkoły,

b)      przedstawianie dyrekcji szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów - spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów młodzieży naszej szkoły,

c)      współdziałanie z dyrekcją szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,

d)     współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

e)      dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach użytecznych na rzecz środowiska,

f)       organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,

 

g)      rozwiązywanie problemów wynikających z nieprzestrzegania przez uczniów i nauczycieli   prawa szkolnego, a w przypadku pojawienia się takiego problemu zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej,

h)      nawiązanie współpracy z samorządami szkół i uczelni oraz innymi organizacjami młodzieżowymi w kraju i za granicą,

i)        współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Szkoły,

j)        dbanie - w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Prawa samorządu uczniowskiego

 

§ 42

 

1. Samorząd ma prawo do:

a)      przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

b)      wyrażenia opinii dotyczących problemów młodzieży na Radzie Pedagogicznej

c)      udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie młodzieży,

d)     wydawania czasopisma szkolnego, prowadzenia kroniki, korzystania z radiowęzła, organizowania apeli, uroczystości, wyjść do kina, teatru,

e)      współdecydowania o przyznawaniu uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów,

f)       zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz udzielania poręczeń za uczniów ukaranych dyscyplinarnie, wnioskować o skreślenie kary lub skrócenie kary oraz opiniować w sprawie uczniów wobec, których podjęto procedurę skreślenia,

g)      wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna,

h)      przedstawiania Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Radzie Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

-          prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

-          prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-          prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkoły a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

-          zgłaszania u wychowawcy klasy wszelkich postulatów dotyczących terminów sprawdzianów i zadań szkolnych ze wszystkich przedmiotów.

-          zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej zaplanowania rozkładu zajęć.

-          odbywania zajęć w warunkach zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

ROZDZIAŁ IV  REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

Postanowienia ogólne

 

§ 43

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.

2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Słowackiego 4 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Cele i zadania Rady Rodziców

 

§ 44

1. Rada Rodziców (zwana dalej Radą) jest społecznym organem w systemie oświaty. Stanowiąc forum porozumienia społeczności szkolnej jest stałą płaszczyzną komunikacji, wymiany poglądów i uzgodnienia interesów wszystkich tworząc wspólnotę szkolną.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdej klasy.

3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

4. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a)   pobudzanie aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b)   gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

c)    zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu działalności szkoły, w zakresie:

-    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,

-    uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów   lub trudności,

-    znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

-    uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

-    określenia sposobu działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

Kompetencje Rady Rodziców

§ 45

 

1. Rada Rodziców będąc społecznym organem uczestniczy w rozwiązywaniu  podstawowych spraw wewnętrznych szkoły. Stanowi płaszczyznę współdziałania dla Rady Pedagogicznej jako organu kolegialnego w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki oraz Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego jako pozostałych społecznych organów.

2. Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły zobowiązani są do wzajemnej szerokiej współpracy w wykonywaniu ustawowych zadań szkoły.

3. Do uprawnień stanowiących Radę Rodziców należy:

a)  opracowywanie i uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców,

b)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez

nauczycieli,

-     programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

4. Do uprawnień wnioskodawczych Rady Rodziców należy w szczególności:

a)             występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i do organu prowadzącego z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

b)            występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

c)             występowanie do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela z pełnionej przez niego funkcji kierowniczej w szkole,

 

d)           występowanie do Dyrektora Szkoły z umotywowanym wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności nauczyciela i każdego innego pracownika szkoły,

e)             występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
i przedmiotów nadobowiązkowych.

5. Do uprawnień opiniodawczych Rady Rodziców należy w szczególności:

a)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

b)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

c)             opiniowanie aktualizacji i nowelizacji Statutu Szkoły,

d)           opiniowanie planów pracy szkoły wraz z kalendarzem szkolnym,

e)             opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły,

f)       opiniowanie powierzenia funkcji wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych w szkole oraz odwołania z tych funkcji,

g)       opiniowanie wniosków Dyrektora Szkoły w sprawie odznaczeń, nagródi innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

h)      opiniowanie pracy nauczyciela i dyrektora szkoły w przypadku ich awansu zawodowego.

6. Rada Rodziców zobowiązana jest do przyjmowania, rozpatrywania i ustosunkowania się do wszystkich wniosków i opinii składanych do niej przez inne organy szkoły i jej Dyrektora oraz członków społeczności szkolnej.

7. Działalność Rady Rodziców nie może naruszać kompetencji Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego.

Tryb działania Rady Rodziców

§ 46

 

1. Wyboru kandydatów do Rady Rodziców dokonuje się raz w roku na pierwszym spotkaniu rodziców we wrześniu w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.

2. Rodzice wybrani do Rady Rodziców wybierają czteroosobowe prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz/protokolant i skarbnik.

3. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, do powołania kolejnej Rady Rodziców.

4. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających z możliwością dokonania           zmian.

5. Odwołanie członka Rady Rodziców może nastąpić uchwałą Rady Rodziców:

a)              na skutek rezygnacji,

b)             na wniosek jednego z organów szkoły.

6. Przewodniczący Rady Rodziców lub inny członek Prezydium kieruje pracami Rady i reprezentuje ją przed organami szkoły oraz w kontaktach zewnętrznych.

7. Posiedzenia plenarne Rady Rodziców odbywają się raz na kwartał lub na wniosek   przewodniczącego i innych działających organów społecznych w szkole.

8. Udział w posiedzeniach Rady Rodziców jest dla jej członków obowiązkowy.

9. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły z głosem doradczym.

10. Na wniosek przewodniczącego Rady Rodziców zebranie może mieć charakter zamknięty.

11. Za zgodą lub na wniosek Rady jej przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu Rady przedstawicieli nauczycieli, uczniów lub rodziców nie będących członkami Rady, a także inne osoby nie związane ze szkołą. na zasadzie ekspertów. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.

12. Posiedzenie plenarne Rady prowadzi jej przewodniczący lub (w przypadku jego nieobecności) wyznaczony przez niego członek Prezydium

13. Członkowie Rady Rodziców oraz osoby uczestniczące w jej posiedzeniu są zobowiązane do nieujawniania spraw mogących naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

14. Posiedzenia Rady są protokołowane. Osobą protokołującą jest sekretarz/protokolant, a przechowującą protokoły Dyrektor Szkoły.

15. Wszystkie uchwały w ramach uprawnień stanowiących, wnioskodawczych i opiniodawczych Rada podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy zachowaniu quorum.

16. Wszystkie uchwały Rady przekazywane są, po podpisaniu ich przez przewodniczącego Rady, do wiadomości Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego.

17. Uchwały Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku i innymi aktami prawnymi umocowanymi w tej ustawie, regulującymi działalność szkoły.

18. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do udostępniania Radzie Rodziców dokumentów i informacji oraz udzielania jej wszelkiej pomocy w wypełnianiu uprawnień ustawowych.

19. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 47

1. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

2. Zmiany regulaminu Rady Rodziców mogą być dokonywane przez Radę w zwyczajnym trybie podejmowania decyzji.

3. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem regulowane są poprzez uchwały podejmowane na posiedzeniach plenarnych Rady Rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ V     REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY

Postanowienia ogólne

 

§ 48

1. Rada Szkoły jest samorządnym przedstawicielem nauczycieli, rodziców i uczniów i stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej, służącej rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnątrzszkolnych w ramach szkoły.

2. Rada Szkoły współpracuje również z organami nadzorującymi szkołę oraz   organizacjami działającymi na terenie szkoły.

 

§ 49

1. Niniejszy regulamin określa:

a)      cele i zadania Rady Szkoły,

b)      strukturę Rady Szkoły,

c)      organy Rady Szkoły,

d)     tryb obradowania i podejmowania uchwał,

e)      zasady pozyskiwania i wydatkowania funduszy Rady Szkoły.

 

Cele i zadania Rady Szkoły

 

§ 50

 

1. Celem Rady Szkoły jest pomoc w wychowaniu w wykształceniu światłego człowieka przygotowanego do życia we współczesnym świecie. Dobro ucznia jest dla Rady Szkoły wartością nadrzędną i przez Radę chronioną. Rada wraz z innymi organami szkoły, organizacjami społecznymi dąży do stworzenia uczniom i nauczycielom najkorzystniejszych warunków do pracy, nauki i wszechstronnego rozwoju.

2. Do podstawowych zadań Rady Szkoły należy:

a)      opiniowanie Statutu Szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez Radę Pedagogiczną,

b)      przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych oraz opiniowanie planu finansowego szkoły,

c)      opiniowanie z głosem stanowiącym w sprawach działania w szkole stowarzyszeń i organizacji, jeżeli ich działalność w opinii Rady Szkoły rozszerza i wzbogaca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,

d)     opiniowanie planu pracy szkoły, projektów, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły,

e)      występowanie z odpowiednimi wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w sprawach stanu szkoły, organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

3. Rada może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą  
z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

Struktura Rady Szkoły

 

§ 51

 

1. Rada Szkoły składa się z:

a)      sześciu nauczycieli, wybranych przez Radę Pedagogiczną,

b)     sześciu rodziców, wybranych przez ogół rodziców,

c)      sześciu uczniów, wybranych przez ogół uczniów.

2. Do udziału w pracach Rady Szkoły za zgodą jej członków mogą być zaproszone  przez przewodniczącego Rady inne osoby z głosem doradczym.

3. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata. Corocznie możliwa jest w miarę potrzeby zmiana 1/3 składu Rady. O dokonaniu corocznej zmiany, każdorazowo decyduje Rada Szkoły .

4. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły.

 

Organy Rady Szkoły

§ 52

1. Rada Szkoły na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona:

a)      przewodniczącego,

b)     dwóch zastępców,

c)      sekretarza,

d)     komisję rewizyjną,

e)      w miarę potrzeby przewodniczących komisji.

 

§ 53

l. Działalnością Rady Szkoły między posiedzeniami kieruje prezydium składające się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i przewodniczących stałych komisji.

2. Prezydium Rady Szkoły może z upoważnienia Rady Szkoły podejmować uchwały i inne czynności prawne we wszystkich sprawach określonych przez Radę Szkoły.

3. Z posiedzeń Prezydium Rady Szkoły sporządza się protokoły.

4. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Szkoły oraz korespondencję podpisuje przewodniczący Rady Szkoły lub jego zastępcy.

5 W posiedzeniach Prezydium z głosem doradczym może brać udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Dyrektor Szkoły.

 

§ 54

1. Rada Szkoły powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną, która składa się z   trzech członków Rady .

2. W miarę potrzeb Rada Szkoły może powołać komisje stałe lub czasowe ustalając zakres ich działania.

3. Komisje Rady Szkoły składają się z 3-6 osób powołanych przez Radę spośród jej członków oraz osób nie będących członkami Rady.

4. Przewodniczących Komisji wybiera Rada Szkoły.

5. Przewodniczącym Komisji musi być członek Rady Szkoły.

6. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Szkoły lub jej Prezydium.

7. Komisje Rady Szkoły w ramach współpracy i w miarę potrzeb odbywają wspólnie posiedzenia.

8. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły.

 

Tryb obradowania i podejmowania uchwał .

 

§ 55

 

1. Posiedzenia Rady Szkoły zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Rady Szkoły lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady także na wniosek 1/3 członków Rady Szkoły.

3.Rada Szkoły jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem określonym w § 56 pkt.5.

5. Posiedzenia Rady Szkoły prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.

6. Na wniosek 1/5 obecnych na posiedzeniu członków Rady Szkoły, przewodniczący

zarządza głosowanie tajne .

7. Z obrad Rady Szkoły spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez  przewodniczącego Rady lub zastępcę oraz sekretarza Rady.

8. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Rady Szkoły oraz inne osoby zawiadamiane są co najmniej na 4 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

9. Protokoły przechowuje Dyrektor Szkoły.

 

Zasady pozyskiwania i wydatkowania funduszy Rady Szkoły.

 

§ 56

 

1. Rada Szkoły prowadzi działalność finansową w oparciu o odpowiednie przepisy  wydane przez MEN .

2. Środki finansowe Rady Szkoły pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, darowizn i dotacji osób fizycznych i prawnych oraz z własnej działalności.

3. Ze środków tych tworzy się :

a)      fundusz szkoły,

b)      fundusz uczniowski.

4. Do dysponowania środkami Rady Szkoły muszą być uprawnione dwie osoby.

5. Wysokość rocznej składki wpłacanej przez uczniów z podziałem na fundusz szkoły i  uczniowski uchwala Rada Szkoły większością 2/3 głosów.

6. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować składkę wyższą od uchwalonej w pkt.5.

7. Zbiórkę składek przeprowadza rada klasowa rodziców we współpracy z wychowawcą.

8. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub w ratach, w terminach ustalonych przez Radę Szkoły.

9. Fundusze  Rady Szkoły mogą być przeznaczone na:

a)      pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania zakupu odzieży, wyżywienia, podręczników itp.

b)     dofinansowanie organizacji konkursów i innych ogólnoszkolnych imprez oświatowych i sportowych,

c)      dofinansowania niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

d)     zakupu nagród dla uczniów,

e)      zakupu książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

f)      wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem obsługi administracyjnej Rady Szkoły,

g)     inne cele.

10. Środki Rady Szkoły pochodzące z innych źródeł niż składka rodzicielska poza  celami wymienionymi w pkt.9 można ponadto przeznaczyć na:

a)      finansowanie własnych projektów Rady związanych z prowadzonymi w szkole remontami i inwestycjami,

b)     zakup środków niezbędnych do bieżącej działalności szkoły,

c)      inne cele.

11. Rozdysponowanie funduszu uczniowskiego dokonuje Rada Szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim.

12. Środki funduszu uczniowskiego przeznacza się na:

a)      dofinansowanie imprez organizowanych przez szkołę lub poszczególne klasy,

b)      działalność radiowęzła,

c)      wydawanie gazety szkolnej,

d)     nawiązywanie współpracy z samorządami innych szkół, prowadzenie działalności gospodarczej,

e)      inne.


Postanowienia końcowe

 

§ 57

1. Członkowie Rady Szkoły pełnią swą funkcję społecznie .

2. Ustępująca Rada Szkoły działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady .

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia .

 

ROZDZIAŁ VI   REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej pracuje zgodnie z poniższym regulaminem, który został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

Skład Rady

 

§ 58

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, w tym również nauczyciele zawodu, dla których praca dydaktyczna  i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

Przewodniczący Rady i jego zadania

 

§ 59

 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły .

 

§ 60

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz  w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 61

1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie (nie później niż 10 dni przed przewidywanym terminem zebrania) oraz porządku zebrania. Materiały , które mają być przedmiotem obrad Rady Pedagogicznej, powinny być najpóźniej 7 dni przed zebraniem wywieszone na tablicy ogłoszeń lub dostarczone nauczycielom.

2. Termin i porządek zebrania przedstawia Dyrektor Szkoły w formie zarządzenia w książce zarządzeń.

 

§ 62

1. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może zalecić prowadzenie Rady Pedagogicznej wicedyrektorowi Szkoły.

 

§ 63

 

1. Obecność w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.

 

§ 64

1. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru  pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, w tym finansowej.

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

§ 65

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu projektu przez Radę Szkoły,

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

d) podejmowanie uchwał upoważniających Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów,

e) podejmowanie innych uchwał w sprawach dyscyplinarnych uczniów.

 

§ 66

1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zajęć dodatkowych niepłatnych,

b)     projekt planu finansowego szkoły,

c)      wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień,

d)     propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 67

1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał , o których mowa w § 65 niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz Kuratorium Oświaty. Kurator Oświaty w porozumieniu ze Starostą Powiatu uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratorium Oświaty jest ostateczna.

 

§ 68

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.

 

§ 69

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego  szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela  z innej funkcji kierowniczej w szkole.

 

§ 70

1. Dwa razy w roku, na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, przewodniczący komisji i zespołów odpowiedzialni za część planu pracy szkoły po wcześniejszym przeanalizowaniu i przekonsultowaniu z pozostałymi nauczycielami jego treści składają sprawozdanie z realizacji założeń w nim zawartych (forma pisemna), które jest załącznikiem do protokołu.

 

§ 71

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej nie powinny trwać dłużej niż trzy godziny (plenarne cztery godziny).

 

§ 72

1. Rada Pedagogiczna ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy, po zasięgnięciu opinii  Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Szkoły

 

§ 73

1. Warunkiem koniecznym podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej jest obecność co najmniej połowy jej członków. Podejmowanie uchwał i wniosków następuje zwykłą większością głosów. Aktualną liczbę członków Rady Pedagogicznej podaje Dyrektor Szkoły każdorazowo, bezpośrednio przed zebraniem Rady Pedagogicznej.

2. Wnioski i uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane przez głosowanie. Przy każdym głosowaniu musi być policzona liczba głosów „ za”, „ przeciw” i „ wstrzymujących się”.

 

§ 74

1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu (oprócz zebrań plenarnych).

 

§ 75

1. Zagadnienia szkoleniowe realizowane w czasie zebrań Rady Pedagogicznej są zatwierdzone na plenarnym zebraniu inaugurującym rok szkolny i umieszczone w planie pracy szkoły.

 

§ 76

1. Każdy członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do zapoznania się z protokołem w ciągu 14 dni od jego udostępnienia nauczycielom.

2. Zapoznanie się z protokołem powinno być potwierdzone podpisem oraz umieszczeniem ewentualnych uwag.

3. Brak uwag w w/w terminie uważane jest za zaakceptowanie treści protokołu bez zmian.

4. W razie zgłoszenia poprawek ich treść powinna być zatwierdzona przez głosowanie  na następnym zebraniu Rady Pedagogicznej .

 

§ 77

1. Rada Pedagogiczna powołuje :

a)      komisję wnioskową,

b)     komisję skrutacyjną,

c)      przedstawicieli do Rady Szkoły.

 

§ 78

1. Komisja wnioskowa rejestruje wnioski formalnie zgłoszone.

 

§ 79

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez osoby zatwierdzone przez członków Rady.

 

§ 80

1. Dyrektor zobowiązany jest do przedstawienia dwa razy w roku szkolnym sprawozdania ze stopnia realizacji uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej.

 

§ 81

1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

ROZDZIAŁ VII  REGULAMIN WEWNĄTRZSZKONEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

WIADOMOŚCI WSTĘPNE

 

Zasady ogólne

 

§ 82

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
i programu nauczania.

2. Niniejszy Wewnątrzszkolny SystemOceniania (WSO) reguluje:

a)       zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej,

b)     zasady oceniania zachowania.

3. Zasady przeprowadzania zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów regulują odrębne przepisy.

4. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

Cel i zakres wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

§ 83

 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi, co osiągnął, jakie umiejętności uzyskał i nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować, a w szczególności:

a)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowaniu oraz   o  postępach w tym zakresie,

b)      pomoc uczniowi w organizowaniu i samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d)     dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

2. System ten ma zapewnić:

a)      pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia,

b)      ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy,

c)      wdrażanie do systematyczności i samokontroli,

d)     umożliwienie uczniowi samooceny,

e)      nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań,

f)       dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia,

g)      budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      ustalanie kierunków najistotniejszych dla rozwoju uczniów,

b)      ustalenie skali ocen bieżących,

c)      ustalenie kryteriów ocen z zachowania,

d)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

e)      bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, wg skali i w formach przyjętych przez ZSP im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej oraz poprawianie ocen z niektórych zajęć edukacyjnych,

f)       ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania,

g)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

4. Ocenianie pełni funkcję:

a)      diagnostyczną,

b)      klasyfikacyjną.

5. Przedmiotem oceny jest:

a)      zakres opanowanych wiadomości,

b)      rozumienie materiału naukowego,

c)      umiejętność stosowania wiedzy,

d)     kultura przekazywania wiadomości.

 

ZASADY OCENIANIA

 

Przyjęta skala ocen szkolnych

 

§ 84

 

1. Poziom opanowania przez ucznia kompetencji określonych w standardach wymagań edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych wg skali i w formach przyjętych  w ZSP im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej.

2. Ocenianie bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne, o którym mowa w § 83 pkt. 3 lit. e i f przeprowadza się (z zastrzeżeniem pkt. 6 i pkt. 9) wg następującej skali ocen:

Cyfrowo

Słownie

Skrót

6

celujący

cel

5

bardzo dobry

bdb

4

dobry

db

3

dostateczny

dst

2

dopuszczający

dop

1

niedostateczny

ndst

 Oceny cząstkowe wyraża się cyframi, dopuszcza się komentarz w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez nauczyciela.

3. Śródroczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się wg następującej skali:

 

Słownie

Skrót

Wzorowe

wz

Bardzo dobre

bdb

Dobre

db

Poprawne

pop

Nieodpowiednie

ndp

Naganne

ng

 

4. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen z zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych oraz końcoworocznych ocen zachowania, które należy wpisywać pełnymi nazwami.

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

7. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b ust. 3 b Ustawy o systemie oświaty z dn.7 września 1991 r., zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem pkt. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

10. Klasyfikowanie końcoworoczne przeprowadza się na zasadach i wg skali ocen  zgodnie z rozporządzeniem.

11. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej.

12. Na ocenę z przedmiotu nauczania nie powinny mieć wpływu zachowanie i cechy osobowościowe ocenianego.

13. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uczniowi bezpośrednio po jej wystawieniu, a rodzicom(prawnym opiekunom)we wspólnie ustalonym terminie.

15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) we wspólnie ustalonym terminie, na terenie szkoły przez nauczyciela, który wystawił ocenę.

16. O stosowanej skali ocen uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego, w którym obowiązuje ta skala.

17. Ocenie mogą podlegać także umiejętności, które nie są umiejętnościami przedmiotowymi np. komunikacja, umiejętność pracy zespołowej, posługiwanie się technologią informacyjną itp., Ocena ta służy jedynie planowaniu działań nauczyciela i ucznia prowadzących do rozwoju osobowości ucznia i nie stanowi podstawy do klasyfikacji.

18. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.

 

Informowanie o wymaganiach

 

§ 85

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów ) o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z  realizowanego przez siebie programu,

b)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej  (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

Standardy wymagań edukacyjnych

 

§ 86

 

1. Główny element wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowią standardy wymagań edukacyjnych, czyli opis oczekiwanych osiągnięć uczniów - przejawiających się  w celowym, skutecznym i świadomym działaniu w określonych sytuacjach - przełożony
na poszczególne stopnie szkolne dla odpowiednich zajęć edukacyjnych.

2. Przy ich opracowywaniu, nauczyciele (zespoły przedmiotowe) winni uwzględnić:

a)        program szkoły,

b)        standardy osiągnięć szkolnych ustalone centralnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,

c)        podstawę programową kształcenia ogólnego,

d)       podstawę programową dla poszczególnych zawodów,

e)        podstawę programową kształcenia zawodowego w poszczególnych profilach,

f)       zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  oraz   przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lipca 2007 r. – z późniejszymi zmianami.

3. Aby pomiar osiągnięć szkolnych był możliwy każdy nauczyciel  (zespół przedmiotowy) powinien:

a)      ustalić wymagania programowe (standardy wymagań edukacyjnych),

b)      zbudować skalę ocen zgodną z WSO z uwzględnieniem wymogów standardów wymagań edukacyjnych,

c)      ustalić sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów,

d)     przeprowadzić ewaluację procesu dydaktycznego. Ustalić warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Nauczyciele, przy formułowaniu standardów wymagań edukacyjnych dla poszczególnych zajęć edukacyjnych na kolejnym etapie kształcenia, winni zawrzeć opisy wymagań podstawowych oraz pełnych a także sposób przeliczania spełnionych wymagań na poszczególne stopnie szkolne:

a)      na stopień niedostateczny oceniony powinien być uczeń, który nie spełnia wymagań  koniecznych,

b)      na stopień dopuszczający oceniany powinien być uczeń, który opanował treści i umiejętności objęte podstawą programową w stopniu umożliwiającym dalsze kontynuowanie nauki,

c)      wymagania podstawowe (na stopień dostateczny) obejmują treści:

-  najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

-  łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

-  często powtarzające się w procesie nauczania,

-  określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań

-  zawartych w podstawach programowych,

-  proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości,

d)     wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające na stopień dobry, dopełniające na bardzo dobry) obejmują treści:

-  złożone, mniej przystępne niż zaliczone do wymagań podstawowych,

-  wymagające korzystania z różnych źródeł,

-  umożliwiające rozwiązywanie problemów,

-  pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

-  pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin,

e)      wymagania wykraczające (na stopień celujący) powinny obejmować treści:

-  znacznie wykraczające poza program nauczania,

-  stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

-  wynikające z indywidualnych zainteresowań,

-  zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

5. Wymagania pełne (możliwe do uzyskania, obejmujące program nauczania) powinny dobrze odzwierciedlać docelowe pożądane kompetencje (wiadomości, umiejętności i postawy), a ich spełnienie na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia oceny bardzo dobrej. Ocena celująca oznacza wykroczenie poza oczekiwane wymagania programowe. Ocena dobra oznacza spełnienie wymagań w stopniu pośrednim pomiędzy pełnym i podstawowym.

6. Wymagania podstawowe (niezbędne do dalszego rozwoju) powinny obejmować podstawę programową na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia, a ich spełnienie powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia oceny dostatecznej. Ocena dopuszczająca oznacza takie braki ucznia w spełnieniu wymagań podstawowych, które nie przekreślają jeszcze możliwości kontynuacji nauki.

7. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się zgodnie z § 6 Rozporządzenia MENiS z dnia 30 lipca 2007 r. – z późniejszymi zmianami.

8. Ogólne kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele (zespoły przedmiotowe) i podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego.

9. Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a)      w przypadku kiedy oceny cząstkowe dają niejednoznaczny wynik, uczeń ma prawo do podwyższenia oceny końcowej,

b)     podwyższyć można ocenę tylko o jeden stopień w stosunku do zaproponowanej przez nauczyciela,

c)      uczeń może przystąpić do poprawy oceny po przeanalizowaniu ocen cząstkowych z nauczycielem uczącym, a w przypadku oceny z  zachowania po przeanalizowaniu z wychowawcą opinii branych pod uwagę przy ocenianiu,

d)     o formie uzyskania podwyższonej oceny decyduje uczący a z zachowania wychowawca.

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

§ 87

 

1. Sposoby gromadzenia informacji o uczniach obejmują formy, częstotliwość oraz narzędzia i zasady. Umożliwiają one poznanie i wartościowanie; czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi; czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności.

2. Formami gromadzenia informacji (indywidualnej i zbiorowej) są:

a)      pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna),

b)      polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie bądź pisemnie,

c)      wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania jako prace klasowe,

d)      sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych (wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów),

e)       obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych,

f)        szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów,

g)       testy i ćwiczenia sprawnościowe,

h)       analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych,

i)         analiza prac długoterminowych np. projekty, prace pisemne itp.

3. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. równomiernie rozłożone na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania), zarówno bieżące, jak i śródroczne, roczne oraz etapowe; w różnych formach oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

4. Testy osiągnięć szkolnych, czyli wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się wg harmonogramu ustalonego w Planie Pracy Szkoły. Koniecznym jest tutaj opracowanie wyników testu i dokonanie ich analizy.

5 . Częstotliwość i zasady przeprowadzania sprawdzianów:

a)      sprawdziany, prace klasowe obejmujące materiał większy niż trzy ostatnie jednostki tematyczne muszą być zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; nauczyciel zobowiązany jest dokonać wpisu sprawdzianu w dzienniku lekcyjnym w momencie jego zapowiadania; w ciągu tygodnia mogą odbyć się najwyżej trzy tego typu sprawdziany, w jednym dniu, nie więcej niż jeden; w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z uczniami dopuszczalne są odstępstwa od tej zasady,

b)     kartkówki obejmujące maksymalnie materiał z trzech ostatnich jednostek tematycznych (jednostka tematyczna nie musi być równoznaczna z jednostką lekcyjną) nie muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem,

c)      kartkówki powinny być ocenione w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie, a prace klasowe w ciągu trzech tygodni, 30 dni - prace długoterminowe.

6. Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów:

a)      jeżeli uczeń otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, lub nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych zalicza materiał objęty sprawdzianem w terminie na zasadach określonych przez nauczyciela,

b)      uczeń, który nie pisał zapowiedzianego sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych, ma obowiązek zaliczyć materiał na najbliższej lekcji,

c)      szczegółowe zasady poprawiania ocen cząstkowych określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości
na początku roku szkolnego.

7. W związku z realizacją programu szkolnego „Uczmy się uczciwie”, uczeń, który w trakcie pracy pisemnej korzysta z materiałów niedozwolonych przez nauczyciela otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia z jednoczesnym wpisem uwagi do dziennika.

 

Formułowanie ocen

 

§ 88

 

1. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi:

a)      jawności - tzn. podawania uczniom ocen podczas ich wystawiania (oddawania pracy pisemnej) i informowania o nich rodziców (prawnych opiekunów) na zasadach określonych w § 89,

b)       obiektywności - wg jasno określonych kryteriów wymagań na poszczególne stopnie (standardów wymagań edukacyjnych),

c)     celowości - uwzględnienie i określenie dynamiki rozwoju ucznia, (co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze popracować),

d)    przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (Zarządzeń MENiS, Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych).

2. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający  ocenę powinien ją uzasadnić.

3. Pisemne prace kontrolne mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach określonych przez nauczyciela prowadzącego   zajęcia.

4. Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy, częstotliwość oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tych zajęć.

 

Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy ich dzieci

 

§ 89

 

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ustala się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami):

a)      kontakty bezpośrednie:

-  zebranie ogólnoszkolne,

-  zebranie klasowe,

-  indywidualne rozmowy,

b)   kontakty pośrednie:

- rozmowa telefoniczna,

- poczta elektroniczna,

- korespondencja listowna (również z uwagami, z gratulacjami itp.),

- adnotacja w zeszycie przedmiotowym, recenzje prac.

2. Terminy zebrań ogólnoszkolnych ustalone są w planie pracy szkoły i przedstawione rodzicom na początku roku szkolnego.

3. Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z  rodzicami (prawnymi opiekunami) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych  konkretnego ucznia.

 

Ustalanie oceny śródrocznej i końcoworocznej

 

§ 90

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej § 84 pktt. 2 i 3 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i §11 Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.

2. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 84  ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 7 i  § 11 Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.

3. Oceny  końcoworoczne ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów (zajęć edukacyjnych) na podstawie ocen bieżących wystawianych zgodnie z § 86 ust. 2 ustalonymi standardami wymagań. Ocena  końcoworoczna nie musi wynikać ze średniej arytmetycznej ocen bieżących, jednak zasady jej ustalania powinny być przedstawione uczniom.

4. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej powinny być:

a)      co najmniej trzy oceny cząstkowe w tym co najmniej jedna z pracy klasowej - w przypadku zajęć edukacyjnych w wymiarze 1 h tygodniowo,

b)      co najmniej cztery oceny cząstkowe w tym co najmniej jedna z pracy pisemnej - w przypadku zajęć edukacyjnych w wymiarze większym niż 1 h tygodniowo,

c)      ocena z pracy pisemnej nie jest konieczna w przypadku zajęć z wychowania fizycznego, informatyki i innych przedmiotów z których uczeń powinien opanować przede wszystkim umiejętności praktyczne.

5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń nie otrzymał oceny z pracy klasowej bądź pisemnego sprawdzianu z powodu nieobecności w wyznaczonych terminach tych prac, dopuszcza się możliwość wystawienia oceny śródrocznej bez wymogu oceny z pracy pisemnej, pod warunkiem uzyskania przez ucznia wymaganej pkt. 4 p.pkt.a) i b) ilości ocen cząstkowych z przedmiotu.

6. Na dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  nauczyciel danego przedmiotu informuje ucznia o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej, odnotowując również ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca w tym samym czasie informuje o tym rodziców ucznia (opiekunów)  w formie zebrania. W przypadku nieobecności rodzica informację wysyła pocztą. Przewidywana ocena nie jest oceną ostateczną.

7. Na dwa tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych (przedmiotów, bloków  przedmiotowych) i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie zebrania. W przypadku nieobecności rodzica wychowawca przesyła informację pocztą. Przewidywana ocena nie jest oceną ostateczną.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

9. Na polecenie dyrektora nauczyciele piszą uzasadnienia ocen niedostatecznych śródrocznych i końcoworocznych.

10. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu,  na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

a)      w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy  i w indywidualnych gospodarstwach rolnych - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu,

b)      w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych  ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena klasyfikacyjna wyższa niż niedostateczna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

14. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkoły, której ukończenie umożliwia zdanie egzaminu  maturalnego są uprawnieni do otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów.

15. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia Samorząd Uczniowski.

16. Stypendium Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję  z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen  lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

17. Uczniowie, którzy uzyskali w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymują stypendia za wyniki w nauce.

18. Uczniowie, którzy uzyskali i udokumentowali osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej powiatowym otrzymują stypendia za osiągnięcia sportowe.

19. Wnioski o stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa do komisji  stypendialnej wychowawca klasy.

20. Uczniowie maja prawo ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej pod warunkiem

spełnienia wymogów regulaminów tych stypendiów.

 

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

 

§ 91

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)  realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

b)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4 p.pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt. 7.

7. Egzamin klasyfikacyjny z  informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, 3 i 4 p.pkt a, przeprowadza  nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 p.pkt. ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4 p.pkt b, oraz jego  rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów -  rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  w szczególności:

a)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 p.pkt b - skład komisji,

b)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć  praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

Zasady rozpatrywania zastrzeżeń do trybu ustalania ocen końcowyorocznych

 

§ 92

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 p.pkt a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-          Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-           nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-          dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-          Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-          wychowawca klasy,

-          wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-          pedagog,

-          psycholog,

-          przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

-          przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r .

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-     skład komisji,

-     termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 p.pkt a,

-     zadania (pytania) sprawdzające,

-     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-    skład komisji,

-    termin posiedzenia komisji,

-    wynik głosowania,

-    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7 p.pkt a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 p.pkt a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

10. Przepisy pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin  do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

Egzaminy poprawkowe

 

§ 93

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

4. Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnich dniach ferii letnich w terminach ustalonych przez Dyrektora Szkoły.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5 p.pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin egzaminu poprawkowego,

c) pytania egzaminacyjne,

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i może powtarzać klasę.

 

Warunki promocji i ukończenia szkoły

 

§ 94

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 3 oraz § 93 pkt. 8 i 9.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i może powtarzać klasę.

5. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 94 pkt. 1, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 93 pkt. 8 i 9.

6. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

OCENA ZACHOWANIA

 

§ 95

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole,

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

Skala ocen

 

§ 96

1.  Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

 

ocena

skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

b)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5.

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

 

Kryteria oceniania

 

§ 97

 

1. Zachowanie ucznia  ocenia się w dziewięciu kryteriach opisanych i oznaczonych liczbami rzymskimi. Liczba przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów z danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę, zgodnie z poniższa tabelą.

Tabela przeliczeniowa:

 

Łączna liczba punktów

Ocena całościowa

0 - 8

naganne

9 - 14

nieodpowiednie

15 - 20

poprawne

21 - 27

dobre

28 - 30

bardzo dobre

31 - 33

wzorowe

 

2.   Z kryteriami oceny i liczbą punktów należy zapoznać uczniów i ich rodziców (prawnych  opiekunów) do 20 września każdego nowego roku szkolnego.

3.   Należy przestrzegać kryteriów i liczby punktów zarówno przy wystawianiu oceny  z  zachowania przez wychowawcę, jak i przy samoocenie ucznia.

 

Nr

Nazwa kryterium

Kategoria kryterium

Liczba pkt

I.

 

Stosunek

do nauki

w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy
i innych uwarunkowań: maksymalny

4 pkt

dość wysoki

 

3 pkt

przeciętny

 

2 pkt

raczej niski

 

1 pkt

zdecydowanie niski

 

0 pkt

II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekwencja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności
i nieuzasadnionych spóźnień

 

4 pkt

uczeń opuścił do 5 godzin bez usprawiedliwienia
lub ma do 5 nieuzasadnionych spóźnień

 

3 pkt

uczeń  opuścił   6 – 15 godzin bez usprawiedliwienia lub ma od 6 – 15 nieuzasadnionych spóźnień

 

2 pkt

uczeń opuścił  16 – 30 godzin bez usprawiedliwienia lub ma 16-30 nieuzasadnionych spóźnień

 

1 pkt

uczeń opuścił powyżej 30 godzin bez usprawiedliwienia lub ma powyżej 30 nieuzasadnionych spóźnień

 

0 pkt

III

Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

uczeń uczestniczył w pracach kół zainteresowań, prowadzi intensywne samokształcenie, w innej formie rozwija swoje możliwości;

 

4 pkt

uczeń uczestniczy w jednym wybranym kierunku rozszerzania swoich zainteresowań;

 

3 pkt

uczeń sporadycznie uczestniczy w proponowanych formach rozwijania zainteresowań;

 

2 pkt

uczeń niechętnie uczestniczy w proponowanych formach rozwijania zainteresowań

 

1 pkt

uczeń nie jest zainteresowany żadnymi formami rozwijania swoich zainteresowań

 

0 pkt

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

 

 

 

 

 

 

 

 

uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia

 

4 pkt

uczeń jest zwykle taktowny i życzliwie usposobiony, w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,

3 pkt

 

 

zdarzyło się, ze uczeń zachował się nietaktownie,
lub niezapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji

2 pkt

uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach , utrudnia prowadzenie lekcji

 

1 pkt

uczeń  jest nietaktowny, używa wulgaryzmów,
jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form wprowadzeniu rozmowy czy dyskusji, często utrudnia prowadzenie lekcji

 

0 pkt

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbałość o wygląd zewnętrzny

 

 

 

 

 

 

 

uczeń szczególnie dba o swój wygląd i strój ,
jest zawsze czysty i stosownie, schludnie i przyzwoicie ubrany

 

4 pkt

zdarzyło się, że strój , wygląd ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziło zastrzeżenia

 

3 pkt

czasami zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o wygląd i higienę

 

2 pkt

uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę , odpowiedni wygląd i strój

 

1 pkt

uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba
o wygląd higienę i nie reaguje na zwracane uwagi

 

0 pkt

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczucie odpowiedzialności, sumienność

 

 

 

uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów          ( książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuje się
z powierzonych mu zadań, rzetelnie wywiązuje się
z podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac
i zadań

 

4 pkt

uczeń najczęściej dotrzymuje ustalonych terminów , wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasem podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonać solidnie i terminowo

 

 

 

3 pkt

uczeń rzadko dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje

 

2 pkt

uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace
i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich wywiązuje

 

1 pkt

uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych zadań i prac, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań

 

0 pkt

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postawa moralna i społeczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, dba o honor i tradycje szkoły, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, wykazuje szacunek o dbałość o mienie publiczne i własność prywatną, chętnie pomaga kolegom zarówno
w nauce, lub w innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią

 

4 pkt

uczeń postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, nie uchyla się od pomocy kolegom
w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się w prace na rzecz zespołu lub środowiska

 

 

3 pkt

zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie
z zasadami uczciwości w stosunkach międzyludzkich, nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, odmówił pomocy koledze w nauce
lub innej życiowej sprawie, nie uchyla się od prac
na rzecz zespołu

 

2 pkt

uczeń często nie przestrzega zasad uczciwości, zwykle nie reagując na przejawy zła, nie ma skłonności do szanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy własnej lub innych, nie wykazuje szacunku dla własności publicznej i prywatnej, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie

1 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne
z zasadami uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy własnej
i innych oraz własności publicznej i prywatnej, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu

 

0 pkt

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczeń sam przestrzega zasad bezpieczeństwa
i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia

 

4 pkt

czasami trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, ale reaguje
na zwracane uwagi

 

3 pkt

zdarzyło się, ze uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób,
lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował
na zwróconą uwagę

 

2 pkt

często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie
lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi

 

1 pkt

często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie
lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy pomimo zwracanych uwag

 

0 pkt

IX

 

Postawa wobec nałogów

nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, ze jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do wyjścia z nałogu uzależnienia

 

1 pkt

stwierdzono, ze uczeń pali papierosy lub zdarzyło się, ze uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował środki uzależniające w szkole lub poza nią
z zastrzeżeniem, że w przypadku uczniów pełnoletnich zażywanie legalnych środków poza szkołą w sytuacjach i miejscach, gdzie nie jest to zabronione odrębnymi przepisami , nie wpływa
na ocenę zachowania

0 pkt

 

Wystawienie oceny z zachowania

 

§ 98

 

Przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej należy uwzględnić następujące zastrzeżenia:

1. Jeżeli uczeń otrzymał z jednej kategorii zero punktów, to nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż poprawna.

2. Jeżeli uczeń otrzymał z więcej niż jednej kategorii zero punktów, to nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż nieodpowiednia.

3. Jeżeli uczeń otrzymał z jednej kategorii (z wyjątkiem kategorii IX) punkt 1, to nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż poprawna.

4. Jeżeli uczeń złamał w rażący sposób Statut Szkoły,  a w szczególności:

a)      stosuje w szkole przemoc fizyczna wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo,

b)     na terenie szkoły: posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe,

c)      rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka lub zwierząt, treści pornograficzne lub obrażające  uczucia religijne,

d)     świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli
lub innych osób,

e)      narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławianie, agresję lub prowokację,

f)      opuścił bez usprawiedliwienia ponad połowę czasu przeznaczonego na realizacje wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

g)     w stosunku do którego Rada Pedagogiczna podjęła decyzję upoważniająca Dyrektora Szkoły do skreślenia go z listy uczniów, to niezależnie od ilości otrzymanych punktów, otrzymuje ocenę z zachowania  naganną.

5. Uczeń, który otrzymał naganę  Dyrektora Szkoły może otrzymać ocenę poprawną, pod warunkiem, ze nastąpiła poprawa jego postępowania, w przeciwnym wypadku nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.

6. Uczeń, który otrzymał ostrzeżenie przed skreśleniem z listy uczniów nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.

 

 

 

 

 

 

Arkusz zbiorczy, samoocena

 

§ 99

 

1. Wszystkie punkty po zweryfikowaniu z samooceną ucznia, sumuje się i zapisuje w arkuszu zbiorczym.

2. Ostateczną decyzję o wystawionej ocenie z zachowania podejmuje wychowawca klasy.

 

Wzór „Arkusza zbiorczego”

 

L.p

nazwisko i imię ucznia

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

razem pkt

ocena

1

Kowalski Jan

2/2

3/2

 

 

 

 

 

 

1/0

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wychowawca przechowuje „samoocenę” w swojej dokumentacji przez okres jednego roku.

 

Wzór karty:

„Samoocena ucznia z zachowania”

 

ocena – śródroczna/roczna

rok szkolny 20     /   20

imię i nazwisko ucznia ……………………………..   klasa …………………………….

 

kategoria

punkty ucznia

punkty wychowawcy

I

stosunek do nauki

 

 

II

frekwencja

 

 

III

rozwój własnych zainteresowań
i uzdolnień

 

 

IV

takt i kultura w stosunkach z ludźmi

 

 

V

dbałość o wygląd zewnętrzny

 

 

VI

poczucie odpowiedzialności, sumienność

 

 

VII

postawa moralna i społeczna

 

 

VIII

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

 

 

IX

postawa wobec nałogów i uzależnień

 

 

suma punktów

 

 

data i podpis wychowawcy

 

 

ROZDZIAŁ VIII  REGULAMIN ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO

 

§ 100

1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

a)  Dyrektor  Szkoły jako przewodniczący zespołu,

b)  wychowawca klasy,

c)  nauczyciele uczący ucznia,

d)  pedagog szkolny,

e)  inne osoby zaproszone przez członków stałych zespołu.

 

§ 101

1. Zespół wychowawczy podejmuje uchwały w sprawie udzielenia następujących kar:

a)      nagana Dyrektora Szkoły,

b)     ostrzeżenie przed skreśleniem z listy uczniów .

 

§ 102

1. Zespół wychowawczy zwołuje przewodniczący, na wniosek wychowawcy.

2. Członkowie zespołu powinni być poinformowani o posiedzeniu co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

§ 103

1. Wychowawca przedstawia uzasadnienie wniosku o udzielenie kary według załączonego wzoru. Członkowie zespołu rozpatrują wniosek i podejmują decyzję większością głosów 50% plus jeden przy obecności co najmniej połowy składu stałego zespołu.

 

§ 104

1. Udzielona kara zostaje wpisana do rejestru kar i nagród uczniów prowadzonego przez sekretariat uczniowski.

 

§ 105

1. O udzielonej karze dyrektor powiadamia rodziców ucznia w formie pisemnej z uzasadnieniem i pouczeniem o procedurze odwoławczej. Ponadto informacja ukaraniu kierowana jest do samorządu uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ IX   CEREMONIAŁ SZKOLNY

CEREMONIAŁ SZKOLNY

 

1. Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych stanowią :

a)      rozpoczęcie roku szkolnego,

b)     ślubowanie klas I,

c)      święto szkoły,

d)     pożegnanie maturzystów,

e)      pożegnanie absolwentów szkoły zasadniczej, zakończenie roku.

2. Pozostałymi elementami ceremonii szkolnych są:

a)      wprowadzenie sztandaru przez poczet,

b)     odśpiewanie hymnu państwowego,

c)      wystąpienie zaproszonych gości, przewodniczącego Rady Szkoły,

d)     wyprowadzenie sztandaru przez poczet,

e)      okolicznościowy program artystyczny.

3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się wg załączonej roty na sztandar

szkoły.

4. Święto szkoły może być połączone z imprezami o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

5. Świadectwa ukończenia szkoły zasadniczej i średniej oraz nagrody wręcza Dyrektor  Szkoły.

6. W przypadku klas promocyjnych nagrody oraz świadectwa uczniom wyróżnionym wręcza Dyrektor Szkoły.

 


 

ROTA ŚLUBOWANIA

 

My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej w obliczu Sztandaru naszej Szkoły na pamięć naszego Patrona Profesora Sylwestra Kaliskiego,  który poświęcił swoje życie pracy naukowej,  ślubujemy:

 

1.      Dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować oraz poznawać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje

Ślubujemy

2. Systematycznie i wytrwale pracować nad kształtowaniem swego charakteru, stale  wzbogacać swą wiedzę i osobowość

Ślubujemy

3. Współdziałać z kolegami w realizacji celów i zadań stojących przed Szkołą, organizacjami  młodzieżowymi i samorządem uczniowskim

Ślubujemy

4. Dbać o kulturę bycia we wszystkich sytuacjach, okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom Szkoły

Ślubujemy

5. Przeciwdziałać przejawom lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Szkoły

Ślubujemy

6.      Szanować, chronić i pomnażać własną pracę oraz inicjatywami mienie szkolne

Ślubujemy

7.      Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać przejawom  przemocy, brutalności i zarozumialstwa

Ślubujemy

8.      Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych dla zdrowia i życia nałogów

Ślubujemy

9.      Swoją godną i uczciwą postawą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom

Ślubujemy

 

Arkusz   zbiorczy  klasy.............

 

 

L.p

Nazwisko i imię ucznia

I

II

III

VI

V

VI

VII

VIII

IX

RAZEM

OCENA

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkusz   zbiorczy  klasy............. (cd)

 

L.p

Nazwisko i imię ucznia

I

II

III

VI

V

VI

VII

VIII

IX

RAZEM

OCENA

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

s.I

s.II

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Samoocena ucznia z zachowania”

 

 

Ocena – śródroczna / roczna

Rok szkolny 20…… /  20…….

Nazwisko i imię  ucznia ……………………………………….         klasa ……….

 

Kategoria

Punkty ucznia

Punkty wychowawcy

I

stosunek do nauki

 

 

II

frekwencja

 

 

III

rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień

 

 

IV

takt i kultura w stosunek     z ludźmi

 

 

V

dbałość o wygląd zewnętrzny

 

 

VI

poczucie odpowiedzialności, sumienność

 

 

VII

postawa moralna i społeczna

 

 

VIII

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

 

 

IX

postawa wobec nałogów      i uzależnień

 

 

suma punktów

 

 

data i podpis wychowawcy

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2011 21:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Witkowski
Ilość wyświetleń: 3022
16 października 2015 12:17 (Arkadiusz Witkowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2012 14:55 (Arkadiusz Witkowski) - Zmiana danych dokumentu.
18 października 2011 21:57 (Arkadiusz Witkowski) - Dodanie dokumentu.